Reklamační řád

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platným obchodním či občanským zákoníkem.

Záruční doba a reklamace

  1) Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v trvání 24 měsíců (pokud není
     uvedeno jinak) od jeho převzetí.

 2) Vady množství, viditelné a zjevné vady reklamuje zákazník ihned po převzetí
     zboží, jinak na jeho reklamaci těchto vad nebude brán zřetel. Pokud je zboží
     dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí
     podezření,že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem
     písemný zápis o reklamaci zboží.

 3) Ostatní vady reklamuje zákazník ihned po jejich zjištění.

 4) Reklamaci uplatní zákazník písemně buď na emailovou adresu
      info@dontis.cz nebo zasláním doporučeně na sídlo firmy dodavatele.

     Reklamace bude obsahovat tyto náležitosti:

       - jméno zákazníka, číslo prodejního dokladu, datum a způsob dodání zboží,
         přesné označení zboží

       - detailní popis vady, případně fotodokumentace, návrh na řešení reklamace

    Pokud zákazník nesplní výše uvedené podmínky nebude na reklamaci brán zřetel,
    stejně tak, pokud bude reklamace uplatněna telefonicky nebo ústně.

    Zákazník je povinen na vlastní náklady dopravit reklamované zboží k posouzení či
    k výměně na sídlo firmy dodavatele, u kterého zboží zakoupil, pokud nebylo
    dohodnuto jinak a to v čistém a odpovídajícím způsobem zabaleném stavu.

 5) Zákazník bere na vědomí, že uhradí veškeré náklady spojené s vyřízením
     reklamace v případě, že uvede nepravdivé údaje o reklamaci a bude zjištěno
     vlastní zavinění.

 6) Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. V případě, že si není
     prodávající jistý, zda se jedná o reklamaci oprávněnou, má nárok na odklad
     rozhodnutí, až do doby, kdy bude mít odborný posudek. Bude –li reklamace
     uznána, rozhodne prodávající o způsobu řešení. Pro případ, že se prodávajícímu
     nepodaří vyjímečně vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě tj. 30 dnů ode dne
     uplatnění reklamace, dohodly se smluvní strany, že reklamace bude vyřešena do
      50-ti pracovních dnů.

 7) Bude-li reklamace řešena slevou, vyplatí prodávající přiznanou slevu kupujícímu
     na jeho účet.

 8) Prodávající se zavazuje, že reklamace bude vyřízena především dodáním
     bezvadných či chybějících částí zboží, bezplatnou opravou, slevou a v případě
     neodstranitelné či opakující se vady výměnou vadného zboží za bezvadné.
     Nebude-li možné dodat náhradní zboží proto, že bylo vyřazeno z výroby, je
     zákazník oprávněn vybrat si jiné zboží téže firmy ve stejné hodnotě.

 9) Poškozený komponent či část dodávky nemůže být důvodem k reklamaci celé
     dodávky zboží.

10) Předmětem reklamace nemohou být změny na zboží odpovídající běžnému
     opotřebení,ani změny způsobené atmosferickými ani chemickými vlivy,
     nesprávným a nepřiměřeným používáním, neodbornou údržbou, nevhodným
     skladováním nebo úmyslným poškozením.


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:739 928 031

Kontakt na naši zákaznickou linku